Pajamäen Pallo-Veikot ry

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pajamäen Pallo-Veikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toimialueellaan liikuntakasvatusta tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa sekä ylläpitää terveitä elämäntapoja ja pysyvää jalkapalloharrastusta.

Yhdistyksen toimintamuotoina tarkoituksen toteuttamiseksi ovat harjoitus- ja valmennustilaisuuksien järjestäminen, koulutuksen ja taidollisen opetuksen antaminen sekä kilpailujen, kurssien ja juhlien toimeenpaneminen.

3 § Jäsenryhmät

Yhdistyksessä on seuraavat jäsenryhmät:

a) toimivat jäsenet, joiksi hyväksytään kahdeksantoista vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt;

b) juniorijäsenet, joiksi hyväksytään alle kahdeksantoista vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt;

c) toimihenkilöjäsenet, joiksi hyväksytään yksityisethenkilöt, jotka toimivat yhdistyksen hallituksessa taikka yhdistyksen joukkueissa valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina, rahastonhoitajina tai vastaavissa tehtävissä;

d) kannattajajäsenet, joiksi hyväksytään yksityiset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt, joka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa;

e) kunniapuheenjohtaja, joksi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa;

f) kunniajäsenet, joiksi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä voi kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäseneksi liittyminen sekä jäsenen eroaminen ja erottaminen

Toimivaksi jäseneksi ja juniorijäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Toimihenkilöjäseneksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroamisesta säädetään yhdistyslaissa (502/1989).

Jäsenen erottamisen perusteista on säädetty yhdistyslaissa. Lisäksi erottamisperuste on erääntyneen jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

5 § Jäsenmaksut

Jäseneltä peritään jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Yhdistyksen jäsenenä olevalta rekisteröidyltä pelaajalta voidaan jäsenmaksun lisäksi periä hallituksen määräämiä vakuutusmaksuja tai muita pelaajamaksuja.

6 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana, kevätkokouksen aikaisintaan huhtikuussa ja viimeistään kesäkuussa ja syyskokouksen aikaisintaan lokakuussa ja viimeistään joulukuussa.

Ylimääräisen kokouksen pitämisestä säädetään yhdistyslaissa.

7 § Jäsenen äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Jäsenten äänioikeudesta yhdistyksen kokouksessa säädetään yhdistyslaissa. Kannattajajäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Juniorijäsenillä, jotka eivät ole täyttäneet 15 vuotta, on läsnäolo- ja puheoikeus.

8 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen kotisivulla yleisessä tietoverkossa.

Mikäli jäsen haluaa saada asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle ennen kokouskutsun antamista.

9 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa on

  • esitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus;
  • päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä;
  • käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa on

  • vahvistettava toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle;
  • valittava hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi;
  • päätettävä hallituksen muiden jäsenten lukumäärä ja valittava hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
  • valittava toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä;
  • käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se kanta, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa päätöksen ratkaisee arpa.

12 § Toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

14 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Yhdistyksen varojen käyttö toiminnan päättyessä

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.